Đạm xanh

Tiết kiệm Đạm, bổ sung vi lượng, tăng năng suất, giảm chi phí

Vinaf 16-16-16

Chứa đầy đủ các thành phẩm đa, trung, vi lượng